هاست لینوکس اروپا (cPanel)

مناسب برای سایت‌هایی با بازدید متوسط و اسکریپت های تحت زبان PHP

Plan M-E - 1GB

فضای هاست = 1 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-F - 2GB

فضای هاست = 2 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-G - 3GB

فضای هاست = 3 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-H - 4GB

فضای هاست = 4 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-I - 5GB

فضای هاست = 5 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-J - 6GB

فضای هاست = 6 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 60 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-K - 7GB

فضای هاست = 7 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 70 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-L - 8GB

فضای هاست = 8 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 80 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-M - 9GB

فضای هاست = 9 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 90 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی

Plan M-N - 10GB

فضای هاست = 10 گیگابایت
ترافیک ماهانه = 100 گیگابایت
DataBase MySql = نامحدود
Email Address = نامحدود
Addon Domain = فقط 1 عدد
Subdomain = نامحدود
Park Domain = نامحدود
Backup = هفتگی