لایسنس سولاس وی ام

Solusvm - Master

دریافت آخرین نسخه = بله
فعالسازی آنی = بله
پشتیبانی مستقیم = بله
دسترسی به TDN = بله
ساخت VM بر روی سرور Master = بله

Solusvm - Slave

دریافت آخرین نسخه = بله
فعالسازی آنی = بله
پشتیبانی مستقیم = بله
دسترسی به TDN = بله
ساخت VM بر روی سرور Master = خیر